CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT DE MERCADERIES DE L’EMPRESA ACIRFA SHIPPING INTERNACIONAL S.L CIF: B-65.648.180.

Les presents Condicions Generals es troben a disposició dels nostres clients tant en les oficines de ACIRFA Shipping Internacional S.L., com a la nostra pàgina web www.acirfa.es. Així mateix, es troben inscrites en el Llibre Dipòsit del Registre de condicions generals de la contractació de Las Palmas al foli ……… .. 1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.- Aquestes Condicions Generals s’aplicaran a tots els serveis sol·licitats a ACIRFA Shipping Internacional SL, prestats en la seva condició d’Agent de línia marítima, Transitari, comissionista de transport, duanes i Almacenajes, les quals són plenament acceptades pel client en el moment d’ordenar el servei en atenció a la qualitat del mateix. Així mateix el client accepta que aquestes condicions generals de contractació s’apliquin a qualsevol ordre transmesa ja sigui verbalment, per tèlex / fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà, fins i tot encara que no es faci cap referència específica a aquestes condicions generals de contractació. Les limitacions econòmiques de responsabilitat legal definides en les clàusules d’aquestes condicions generals de contractació s’apliquen a totes les reclamacions (extrajudicials i / o judicials -civils, penals, administratives o de qualsevol altre ordre) que es puguin seguir davant de ACIRFA Shipping Internacional S.L. El client es compromet així mateix a comunicar als tercers que poguessin haver contractat amb ell els serveis que el client subcontracti amb ACIRFA Shipping Internacional S.L. l’existència, vigència, validesa i acceptació de les presents condicions. 2.- ACEPTACIÓN.- El client accepta expressament sotmetre tot servei contractat amb ACIRFA Shipping Internacional S.L. a les presents Condicions Generals. 3.- Definició.- ACIRFA Shipping Internacional SL (des d’ara ACIRFA) .- És una empresa que actua com a agent de línia marítima, Transitari o comissionista de transport i Duanes i Almacenajes Com a tal i en virtut d’un mandat exprés rebut d’un tercer (client) i d’acord amb les instruccions rebudes, assumirà l’organització del transport de mercaderia de conformitat amb les instruccions rebudes del seu client. El transport de mercaderies l’organitzarà mitjançant la contractació de mitjans de transports aliens, podent utilitzar tot tipus de mitjans de transport i subagents, els quals poden ser contractats en nom i representació del client. Així mateix ACIRFA també ofereix altres serveis, com ara despatx de duana, emmagatzematge de mercaderia i logística en general. Com contra-prestació a aquests serveis, ACIRFA girés la corresponent factura al seu client. – Client / Remitent / Carregador / Embarcador (des d’ara CLIENT) .- Persona física o jurídica que contracta els serveis de ACIRFA per a l’organització d’un transport de mercaderia d’un lloc a un altre, despatx duaner de la mateixa, emmagatzematge etc … Com a contraprestació als serveis rebuts és la persona directament obligada al pagament de la factura que li sigui girada per ACIRFA, amb independència i sense perjudici dels drets que ACIRFA pogués ostentar davant dels beneficiats pels seus serveis, als quals no es renuncia. 4.- Obligacions generals del CLIENT.- 4.1.- El client, i / o, si s’escau, els seus agents o encarregats, garanteixen a ACIRFA, l’exactitud de la declaració de les mercaderies pel que fa a les seves característiques, vista general, marques , nombre, quantitat, pes i volum. En tot cas, el client indemnitzarà ACIRFA de totes les pèrdues, danys, avaries, penalitats i / o despeses en què pugui incórrer ACIRFA, com a conseqüència de les inexactituds que sobre aquests extrems s’haguessin realitzat a la declaració. Addicionalment, ACIRFA, es reserva el dret a realitzar, en el moment de recepció de les mercaderies, les reserves que entengui convenients o necessàries. 4.2.- El client, i / o, si s’escau, els seus agents o encarregats, seran responsables de totes les pèrdues, danys, avaries i despeses derivades de l’embalatge inadequat, defectuós o mal empleat de les mercaderies. El client respondrà així mateix dels danys, perjudicis i avaries originats en els equips de manipulació o en els mitjans de transport, així com de les despeses que s’ocasionen amb motiu d’un embalatge defectuós o inadequat. En aquest sentit, ACIRFA es reserva el dret a realitzar, en el moment de recepció de les mercaderies, les oportunes reserves respecte de l’embalatge de la mercaderia.

4.3.- El client, i / o, si s’escau, els seus agents o encarregats, estaran obligats a informar prèviament a ACIRFA, sobre la naturalesa inflamable, explosiva o perillosa de les mercaderies objecte de transport, emmagatzematge o manipulació, així com de les precaucions excepcionals que, si s’escau, s’hagin d’adoptar. En cas d’omissió o insuficient informació, el client serà responsable dels danys i despeses produïts en les mercaderies i aquells produïts, directament o indirectament, a ACIRFA per la seva embarcament, emmagatzematge o manipulació. En aquest cas, ACIRFA quedarà facultat per, amb anterioritat a la seva descàrrega, desembarcar, destruir o neutralitzar les mercaderies, sense que el client ni el destinatari de la mercaderia tinguin dret a cap indemnització per aquest concepte. 4.4.- Les garanties i obligacions del client recollides en els punts anteriors s’amplien, en el cas d’enviaments a EUA, als requisits d’informació prèvia i de documentació necessària per a la importació en aquell país que en cada moment es requereixin pel mateix, responent el client de la seva exactitud i puntualitat, fent-se càrrec de totes les despeses, danys i perjudicis puguin derivar del seu incompliment, sense que ACIRFA sigui responsable de les conseqüències derivades de no haver-se pogut informar la Duana nord-americana de la naturalesa del enviament amb l’antelació prescrita o de fallades en la documentació d’importació. En cas d’omissió o insuficient informació, respondrà el client dels perjudicis ocasionats per les mercaderies, tenint ACIRFA dret a reintegrar-se de les despeses que per tal motiu se li causin i quedant exempt de qualsevol responsabilitat si les mercaderies haguessin de ser descarregades, destruïdes o neutralitzades, segons requereixin les circumstàncies i sense que hi hagi lloc a indemnització al remitent i / o destinatari. 5.- OBLIGACIONS GENERALS D’ACIRFA.- 5.1.- ACIRFA s’obliga a organitzar a la seva pròpia discreció el transport, la manipulació, el transport i l’emmagatzematge de les mercaderies que li siguin confiades, de la manera més apropiada i emprant la deguda diligència , llevat que rebi del client instruccions expresses respecte de la manera d’organitzar qualsevol dels serveis esmentats. 5.2.- A l’efecte d’organitzar els serveis descrits en el paràgraf 5.1 anterior, i llevat instrucció en contra del client, ACIRFA podrà seleccionar i contractar a tercers que actuïn en la seva condició de transitaris, transportistes, operadors de magatzem, agents de duanes i altres que requereixi el transport, emmagatzematge, manipulació i lliurament de mercaderies, tots els quals seran considerats agents independents de ACIRFA. ACIRFA contractarà, en la mesura del possible, la prestació d’aquests serveis amb aquelles companyies o empreses que se sotmetin als convenis internacionals en vigor. Per al cas en què això no és possible, contractarà amb companyies de reconegut prestigi i solvència. Les mercaderies seran confiades a tals tercers subjectes als termes i condicions, com ara limitacions de responsabilitat per perduda, danys, despeses o retard en el lliurament, que s’estableixin en els fulls de ruta, coneixements d’embarcament i rebuts estesos per tals transitaris, transportistes, operadors de magatzem i altres. O bé les contingudes en les normes nacionals o convenis internacionals aplicables. 5.3.- Les cartes de port o coneixements d’embarcament corresponents a l’execució efectiva de tot o part del transport, magatzem o una altra activitat necessària per a l’execució final de la remissió de les mercaderies, estaran disponibles durant la seva total vigència. 6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

6.1.- ACIRFA respondrà enfront del client únicament per pèrdues i danys de les mercaderies que provinguin de negligència, falta o incompliment de les seves obligacions contractuals. La responsabilitat de ACIRFA derivada de fets o actes ocorreguts durant l’execució del transport, en cap cas excedirà de la responsabilitat que assumeixen enfront del mateix les companyies de ferrocarrils, de navegació marítima, aèries, de transport per carretera, o qualsevol altre intermediari que intervinguin en el transcurs del transport, d’acord amb les normes i convenis internacionals en vigor i, en concret es regirà: en el cas de transports terrestres d’àmbit nacional, per les disposicions de la Llei 15/2009 del Contracte de transport Terrestre de Mercaderies ( LCTTM), la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres (LOTT) i el seu Reglament de desenvolupament (ROTT) en vigor a cada moment i que siguin aplicables. En el cas de transports terrestres d’àmbit internacional, per les disposicions del Conveni relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per Carretera (CMR), fet a Ginebra el 19 de maig de 1956. En el cas de transports marítims, tant nacionals com internacionals , per les disposicions del Conveni internacional per a la Unificació de certes Regles en matèria de Coneixements de Embarcament, de 25 d’agost de 1924, segons modificacions dels Protocols de 1968 i 1979 ( “Regles hagi-Visby”). En el cas de transports ferroviaris d’àmbit nacional, per les disposicions de la Llei 15/2009 del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies (LCTTM), la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, i el seu Reglament de desenvolupament i les disposicions de la LOTT, que siguin aplicables. En el cas de transports ferroviaris d’àmbit internacional, per les disposicions del Conveni internacional relatiu als transports internacionals per ferrocarril, fet a Ginebra el 9 de maig de 1980 i l’apèndix B de dit Conveni ( “Conveni CIM-COTIF”), en vigor en cada moment. En el cas de transports aeris, tant nacionals com internacionals, per les disposicions del Conveni per a la Unificació de certes Regles per al Transport Aeri Internacional, fet a Mont-real el 28 de maig de 1999. En el cas de transport combinat o multimodal cada fase, tram o mode del transport es regirà per la seva norma o conveni internacional respectiu d’acord amb els apartats anteriors i quan no es pugui determinar la fase del trajecte en què van sobrevenir els danys d’acord amb el que estableix la LCTTM. La responsabilitat de ACIRFA per aquest concepte s’entendrà que comença des del moment en què rebi la mercaderia i fins a l’efectiva lliurament de la mateixa al client, al destinatari o al representant autoritzat de qualsevol d’aquests, o al portador que efectuï el transport de la mercaderia fins a la destinació final. ACIRFA serà responsable únicament pels danys materials causats a la mercaderia, no arribant aquesta responsabilitat en cap cas a perjudicis conseqüencials ni patrimonials 6.2.- La responsabilitat directa o indirecta d’ACIRFA per pèrdues o danys parcials en les mercaderies, quedarà limitada a les quanties que resultin d’aplicar a cada cas concret els imports que s’indiquen a continuació: en els transports terrestres dins d’Espanya, s’estarà a la limitació de responsabilitat recollida en l’article 3r del Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres (LOTT). En el cas de transports terrestres internacionals, la quantitat de 8,33 DEG (*) per cada quilogram de pes brut de mercaderia perduda o danyada. En el cas de transports per mar, la quantitat de 666,67 DEG per embalum o unitat de càrrega o a 2 DEG per cada quilogram de pes brut de mercaderia perduda o danyada, si aquesta quantitat és superior. En el cas de transports aeris, la quantitat de 17 DEG per cada quilogram de pes brut de mercaderia perduda o danyada. (*) DEG (Drets Especials de Gir): S’entén per DEG la unitat de compte en els termes en que vingui definida pel Fons Monetari Internacional. 6.3.- En tot cas, la responsabilitat acumulada de ACIRFA, per pèrdues o danys parcials en les mercaderies té com a límit el valor total de les mercaderies declarat pel client. 6.4.- Per al cas en què ACIRFA fos declarat responsable dels perjudicis ocasionats per la falta d’entrega de les mercaderies dins el termini fixat en la documentació relativa al transport o per qualsevol pèrdua o dany indirecte diferent al de pèrdua o dany en la mercaderia , es limitarà als perjudicis que tal dilació hagués causat sense que en cap cas la seva responsabilitat pugui excedir de la quantia corresponent a la retribució que hagi de pagar-se en virtut del contracte celebrat amb ACIRFA. 6.5.- Les presents limitacions s’aplicaran a totes les reclamacions que es dirigeixin contra ACIRFA, independentment que la reclamació es fonamenti en la responsabilitat contractual o extracontractual. 6.6.- Quan la responsabilitat derivi de fet o actes ocorreguts durant l’execució del transport, si en ella hagués de subrogar-ACIRFA, en cap cas excedirà de la responsabilitat que assumeixen enfront del mateix, les companyies de ferrocarrils, de navegació, aèries, de transport per carretera, de magatzems de dipòsit o qualsevol altre intermediari que intervinguin en el transcurs del transport, d’acord amb les reglamentacions i convenis internacionals en vigor. 6.7.- En tot cas, ACIRFA es reserva el seu dret a repetir contra qualsevol tercer responsable directe de la pèrdua o dany total o parcial en les mercaderies. 6.8.- Qualsevol acció legal contra ACIRFA i / o contra els seus empleats, ja sigui de manera conjunta o individualitzada, per pèrdua o dany a les mercaderies, quedarà subjecta a les limitacions establertes en els paràgrafs anteriors. 7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 7.1.- ACIRFA, quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat si l’elecció de tercers que actuïn en la seva condició de transportistes, transitaris, operadors de magatzem, agents de duanes i altres que requereixi el transport, emmagatzematge, manipulació i lliurament de les mercaderies, ha tingut lloc de conformitat amb les instruccions rebudes del client. També quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat quan les instruccions de transport hagin estat transmeses als tercers subcontractats d’acord amb l’ordre de transport donada pel client. En aquests casos, ACIRFA, podrà renunciar a l’exercici dels seus drets enfront de aquests tercers cedint-los a favor del client. 7.2.- ACIRFA, no serà responsable de la pèrdua o dany a la mercaderia, llevat que aquesta pèrdua o dany ocorri mentre la mercaderia estigui sota la custòdia i control de ACIRFA. 7.3.- ACIRFA no serà responsable si la mercaderia ha estat transportada pel client o el seu representant. 7.4.- ACIRFA no serà responsable de les conseqüències que es derivin en les operacions de càrrega o descàrrega que no hagin estat realitzades per ell. 7.5.- ACIRFA no serà responsable per pèrdua, dany o despeses que es derivin en connexió amb el nombre, contingut, pes, marques o descripció de la mercaderia. 7.6.- ACIRFA no serà responsable de qualsevol pèrdua o despesa en què pugui incórrer el client, com ara pèrdua de beneficis, pèrdua de clients, multes, pèrdues degudes a depreciació o clàusules de penalització, fluctuacions en el canvi de divises, taxes o impostos incrementats per les autoritats, en què pugui incórrer el client en relació amb el transport contractat. 7.7.- ACIRFA tampoc serà responsable de les pèrdues o danys que puguin patir les mercaderies si concorre alguna de les circumstàncies que es detallen a continuació: Culpa o negligència del client o del seu representant autoritzat. Embalatge, retolat i estiba defectuosos o l’absència dels mateixos, sempre que no hagi estat ACIRFA l’encarregat d’executar l’embalatge, marcat i estiba de la mercaderia. Així mateix, ACIRFA no serà responsable de l’embalatge de la mercaderia de la qual no pot verificar el contingut. Guerra, rebel·lió, revolució, insurrecció, usurpació de poder o confiscació, nacionalització o requisició per o sota les ordres d’un Govern o d’una autoritat pública o local. Vaga, locauts i altres conflictes laborals que afectin a la feina. Danys causats per energia nuclear. Desastres naturals. Força major, d’acord amb el que estableix l’article 1.105 del Codi Civil Espanyol. Robatori. Circumstàncies que ACIRFA no hagués pogut evitar i les conseqüències no pogués preveure. Disminució en volum o pes o de qualsevol altra pèrdua o dany resultant de vicis ocults, naturalesa especial o vici propi de la mercaderia. Altres causes d’exoneració establertes en els convenis o disposicions legals vigents. 8.- Assegurances.- 8.1.- ACIRFA no assegurarà les pèrdues o danys que puguin ocasionar-se en les mercaderies durant la seva manipulació, emmagatzematge o transport, llevat que el client li instrueixi específicament per escrit. En aquest cas, ACIRFA procedirà a contractar les oportunes assegurances en nom del client actuant en qualitat de Prenedor o agent. 8.2.- En el cas que s’hagi subscrit una cobertura d’assegurança a petició del client, les condicions generals per al transport s’ajustaran a aquelles de la pòlissa que cobreixi el transport i / o emmagatzematge. 8.3.- ACIRFA no es farà responsable de les possibles disputes o reclamacions que poguessin sorgir entre el client / embarcador i la companyia d’assegurança contractada, com a conseqüència de l’assegurament de la mercaderia. 9.- PREU.-

9.1.- El preu corresponent als transports i altres serveis contractats amb ACIRFA, es fixarà d’acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació i dins dels límits que s’hi preveuen. Si no hi ha tarifes en el moment de la contractació, s’aplicaran els preus usuals o de mercat corresponents al lloc en què es contracti el servei. 9.2.- Les despeses addicionals que es produeixin com a conseqüència de fets o circumstàncies posteriors a la data de contractació o, si escau, a la data d’emissió d’expedició, seran de compte i càrrec del client, sempre que estiguin degudament justificades i no es degui a culpa o negligència de ACIRFA. 9.3.- El pagament del preu, així com de qualssevol despeses, es realitzarà al comptat, llevat condicions especials prèviament pactades. 10.- RECLAMACIONS.- 10.1.- En el moment del lliurament de les mercaderies, els destinataris hauran de verificar les condicions en què es troben les mateixes, així com que la quantitat, nombre i pes dels paquets es corresponen amb les dades consignades en la documentació referent al transport, havent d’informar immediatament a ACIRFA sobre qualsevol defecte o pèrdua aparent en qualsevol peça. 10.2.- En el cas que alguna irregularitat o pèrdua no sigui observada immediatament pel receptor de les mercaderies, aquest haurà de fer constar les seves reserves per escrit dins de les 48 hores següents al lliurament de les mercaderies o en els termes i condicions assenyalats en les cartes de port, coneixements d’embarcament etc., o si no, en els termes i condicions establerts en els convenis internacionals que regulen la modalitat de transport de què es tracti. En cas contrari perdrà el dret a fer qualsevol reclamació contra ACIRFA. 10.3.- El termini de prescripció, o, si s’escau, la caducitat per iniciar alguna acció contra ACIRFA serà d’1 any a partir de la data de lliurament de la mercaderia al destinatari o bé en el cas d’una pèrdua total, des de la data en què hipotèticament la mercaderia hauria d’haver estat lliurada. No obstant això, la prescripció, o, si s’escau, la caducitat, de les accions derivades de la realització material de les diferents operacions de transport, tindrà lloc en el lapse de temps que assenyalen les cartes de port, coneixements, etc., o si és el cas, els convenis internacionals que regulen els diferents mitjans de transport, començant a córrer el termini de prescripció en funció del que en aquests documents o convenis s’estableixi. 10.4.- En cap cas podrà retenir el pagament de les factures degudes a ACIRFA, incloent costos i despeses, com a conseqüència de demandes o reclamacions derivades de reserves realitzades pel Client per presumptes pèrdues o danys en les mercaderies. 11.- DRET DE retenció.- Independentment de qualsevol motiu, ACIRFA té dret en general i en particular a retenir la mercaderia transportada de clients que no hagin abonat les quantitats que els siguin degudes en virtut dels serveis que li encomanin. Podrà fer valer aquest dret per qualsevol mitjà que estimi procedent i sigui admissible d’acord amb les lleis. Si les mercaderies es perdessin o destruïssin, ACIRFA tindrà els mateixos drets esmentats anteriorment respecte a les indemnitzacions que siguin satisfetes per les companyies d’assegurances, empreses de transport o altres. 12.- LLEI VIGENT I JURISDICCIÓ Els serveis prestats per ACIRFA es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis espanyoles. Per a qualsevol reclamació, seran competents els Jutjats i Tribunals corresponents a l’oficina de ACIRFA amb la qual el client hagués contractat el servei. 13.- Independència.- Els termes d’aquestes condicions generals de contractació són independents entre si i si alguna part d’aquestes condicions es declarés invàlida o nul·la, això no afectarà la validesa o execució del compliment de cap de les altres parts de les condicions . ACIRFA SHIPPING INTERNACIONAL S.L.